รู้จักขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ทำเองได้ Step-by-Step

รู้จักขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ทำเองได้ Step-by-Step

เมื่อผลประกอบการธุรกิจไปได้สวย การจ่ายปันผลก็ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ทว่าจะจ่ายปันผลจากบริษัทอย่างไรให้ถูกต้อง มีขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลอะไรที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ไว้ เราลองมาดูสรุปที่นี่ แถมยังดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารฟรีได้ด้วยน้า

ก่อนอื่นต้องขอเล่าแบบนี้ก่อนว่า การจ่ายปันผลนั้น เจ้าของธุรกิจเลือกที่จะจ่ายเป็นหุ้น หรือเป็นเงินก็ได้นะคะ และวิธีการจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมเสมอ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ซึ่งมีขั้นตอนต่างกัน ได้แก่

 1. จ่ายเงินปันผลจากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลประจำปี ตามที่ประชุมประจำปีปกติ
 2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ใช้ในกรณีกิจการมีกำไรส่วนเกิน แล้วต้องการจ่ายปันผลก่อนการประชุมประจำปีค่ะ ซึ่งจะเป็นการประชุมกรรมการ เพื่ออนุมัติจ่ายปันผล และสุดท้ายต้องแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปด้วย

เอาล่ะพอจะทราบรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว เราลองมาดูขั้นตอนการจ่ายปันผลกันนะ สำหรับกรณีปกติที่เป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี เราต้องทำอะไรบ้าง

รู้จัก Timeline จ่ายเงินปันผล
รู้จัก Timeline จ่ายเงินปันผล

1.เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อมีความคิดว่าจะจ่ายเงินปันผล คือ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า จากนั้นเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และลงประกาศหนังสือพิมพ์ให้เรียบร้อย โดยมีเงื่อนไขตามนี้

จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การเชิญผู้ถือหุ้นเข้าประชุมนั้น ต้องส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน สิ่งที่ต้องมีในจดหมายเชิญประชุมได้แก่

 • ชื่อบริษัท
 • วันและเวลา
 • สถานที่ประชุม
 • วาระการประชุมที่ระบุเรื่องการจ่ายเงินปันผลไว้ด้วย

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

นอกจากส่งจดหมายเชิญแล้ว อย่าลืมลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ระบุรายละเอียดให้สอดคล้องกับหนังสือเชิญประชุมค่ะ

ตัวอย่างเช่น

บริษัท Zero to Profit จำกัด คิดว่าจะมีการประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุม จะต้องทำภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565  (ล่วงหน้า 7 วัน ไม่นับวันประชุม) จากตัวอย่างนี้ บริษัท Zero to Profit เลือกจะลงวันที่เชิญประชุม 3 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ะ

ตัวอย่างจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและการลงประกาศหนังสือพิมพ์

จดหมายเชิญประชุมจ่ายปันผล
จดหมายเชิญประชุมจ่ายปันผล

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมจ่ายปันผลที่นี่ฟรี

หมายเหตุ: ใครสงสัยว่าการลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทำยากไหม หน้าตาเป็นอย่างไร ในปัจจุบันเราสามารถลงหนังสือพิมพ์แบบออนไลน์ได้แล้ว ลง google search คำว่า ลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ก็เจอหลายเว็บให้บริการในราคาไม่แพงเลยค่ะ

2.ประชุมและลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันประชุมผู้ถือหุ้นมาถึง เราก็จะต้องลงมติกันว่าจะอนุมัติจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดเรื่องการจัดสรรทุนสำรองไว้ตามกฎหมายดังนี้

มาตรา 1201  ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่

กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ถ้าหากบริษัทขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี๑

มาตรา 1202 ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบถ้าได้ออกหุ้นโโดยคิดเอาราคาเกินกว่าที่ปรากฎในใบหุ้นเท่าใดจำนวนที่คิดเกินนี้ท่านให้บวกทบเข้าในทุนสำรองจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนเท่าถึงที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดังนั้น ในมติที่ประชุมก็จะต้องกล่าวถึง 3 เรื่องหลัก ดังต่อไปนี้จ้า

1. การตั้งสำรองตามกฎหมาย

ตามที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมจะต้องอนุมัติจัดสรรสำรองเงินตามกฎหมายกำหนด จำนวน 5% ของกำไรที่จ่ายเงินปันผลออกมา จนกว่าจะครบ 10% ของเงินทุน

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมต้องมีมติอนุมัติว่าจะจ่ายเงินปันผลอัตราต่อหุ้นเท่าใด จำนวนกี่หุ้น เป็นจำนวนเงินเท่าไร

3. กำหนดจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะต้องกำหนดให้จ่ายปันผลแล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ตามที่กฎหมายกำหนด

จัดทำรายงานการประชุม

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนนี้ ก็คือ รายงานการประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลที่ต้องมีรายละเอียด มติที่ประชุม 3 เรื่องให้ชัดเจนด้วย

ตัวอย่างรายงานประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายปันผลมีดังนี้

รายงานประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผล
รายงานประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผล

ดาวน์โหลดรายงานการประชุมจ่ายปันผลที่นี่ฟรี

การบันทึกบัญชี: เมื่อมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแล้ว ถือว่ากิจการมีภาระต้องจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย นักบัญชีจะบันทึกจัดสรรเงินสำรองไว้ และบันทึกรายการเงินปันผลค้างจ่ายไว้ในสมุดบัญชี

3.ประกาศจ่ายเงินปันผล

ก่อนจ่ายเงินปันผลออกไป จะต้องมีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ และลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภายใน 14 วันหลังจากมติที่ประชุม

รายละเอียดในประกาศจ่ายปันผล ระบุเรื่องดังนี้

 • ชื่อบริษัท
 • สถานที่
 • อ้างอิงถึงการประชุม
 • มีมติจ่ายเงินปันผล หุ้นละเท่าใด เป็นจำนวนกี่หุ้น
 • กำหนดปิดสมุดผู้ถือหุ้นเมื่อใด
 • กำหนดจ่ายภายในวันที่เท่าใด
 • วันที่ประกาศ
 • ลายเซนต์กรรมการ

ดาวน์โหลดประกาศจ่ายปันผลที่นี่ฟรี

ตัวอย่างประกาศจ่ายปันผล
ตัวอย่างประกาศจ่ายปันผล

4.จ่ายเงินปันผล

วันที่จ่ายชำระเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นกันจริงๆ จะต้องเกิดขึ้นภายใน 1 เดือนหลังจากที่มีมติที่ประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้เงินปันผลจำนวนเท่ากับ = อัตราเงินปันผลต่อหุ้น x จำนวนหุ้นที่ถืออยู่

จากตัวอย่างนี้

เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด = 130 บาท/หุ้น x 10,000 หุ้น = 1,300,000 บาท

นางสาวเอ ถือ 8,000 หุ้น จะได้รับเงินปันผล = 130 บาท/หุ้น x 8,000 หุ้น = 1,040,000 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ หลักฐานการจ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติจ่ายชำระ สลิปจ่ายเงิน เป็นต้น

การบันทึกบัญชี: ในวันนี้จะมีการบันทึกบัญชีเกิดขึ้นเช่นกัน คือ ตอนแรกที่เราตั้งรายการเงินปันผลค้างจ่ายตามมติไว้ จะถูกล้างออกด้วยเงินสดที่จ่ายออกไป รวมไปถึงจะมีเงินหัก ณ ที่จ่าย เกิดขึ้นด้วย ซึ่งเจ้าของธุรกิจต้องเช็คกับนักบัญชีให้เรียบร้อยก่อนที่จะกดจ่ายเงินออกไปทุกครั้ง

ศึกษาเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่นี่: จ่ายปันผล ภาษีเสียเท่าไร

สรุปขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล

ทั้งหมดนี้เป็น 4 ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล แต่ขั้นตอนมีอะไรบ้าง ต้องใช้เอกสารเงินปันผลแบบไหน และทำภายในเมื่อไร เรารวบรวมไว้ให้ทุกคนแล้วค่ะ

สรุปขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล
สรุปขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล

แต่ตัวอย่างนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะ กรณีที่ใครจ่ายเงินปันผลแบบระหว่างกาล ต้องจัดประชุมกรรมการเสียก่อน โดยขั้นตอนในรายละเอียดจะแตกต่างจากวิธีนี้เล็กน้อยค่ะ

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ จ่ายเงินปันผลอย่างไรให้ถูกต้อง ติดต่อ

Line: @zerotoprofit หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

ติดตาม Zero to Profit ช่องทางอื่นได้ที่

Facebook: https://facebook.com/ZerotoprofitTH/

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ