สอนขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคมครั้งแรก ง่ายนิดเดียว

สอนขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคมครั้งแรก ง่ายนิดเดียว

หากพูดถึงประกันสังคมแล้ว มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจคุ้นเคยในฐานะผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) แต่ถ้าเกิดเปิดกิจการเป็นของตัวเองขึ้นมา จากมนุษย์เงินเดือนผันตัวมาเป็นนายจ้าง (มันช่างเท่สุดๆ) สิ่งนึงที่ต้องเรียนรู้ก็คือ การขึ้นทะเบียนประกันสังคมค่ะ 

ประกันสังคมคืออะไร นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนยังไง เตรียมเอกสาร เดินเรื่องยังไงบ้าง 

วันนี้เราจะมาแชร์ข้อมูลดีๆ สอนขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคมครั้งแรก แบบละเอียดสุดๆ ในบทความนี้ค่ะ

เนื้อหา ซ่อน

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม คืออะไร?

การขึ้นทะเบียนประกันสังคม คือการที่ผู้ประกอบการมาแสดงตนเข้าบัญชีเป็นนายจ้าง พร้อมกับส่งข้อมูลของลูกจ้างในสังกัดเข้าในระบบกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) และ พ.ร.ฎ.กำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546

ประกันสังคมมีความสำคัญต่อนายจ้าง-ลูกจ้างอย่างไร ?

ประกันสังคมจะเป็นหลักประกันให้กับลูกจ้าง เมื่อมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ ที่พึงได้รับ ประกอบด้วย 

 • สิทธิกรณีเจ็บป่วย 
 • สิทธิกรณีคลอดบุตร 
 • สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร 
 • สิทธิกรณีเสียชีวิต
 • สิทธิกรณีชราภาพ
 • สิทธิกรณีว่างงาน
 • สิทธิตรวจสุขภาพประจำปี

โดยสิทธิประโยชน์เหล่านี้ จะช่วยให้ลูกจ้างมีความมั่นคงทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองชีวิตของลูกจ้างและครอบครัวให้อุ่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ นายจ้างยังได้รับผลประโยชน์ด้านอาชีพที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่กำลังตัดสินใจสมัครงานอีกด้วย

นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมเมื่อไหร่ ?

ผู้ประกอบการจะต้องไปขึ้นทะเบียนนายจ้าง พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย
พ.ร.บ ประกันสังคม มาตรา 33 ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของกิจการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดกิจการ และมีลูกจ้างอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป ต่อมา เมื่อมีการรับลูกจ้างเพิ่มเข้ามา นายจ้างจะต้องแจ้งขอขึ้นทะเบียนลูกจ้างอีกครั้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการจ้างงาน

ยกตัวอย่างสถานการณ์

นาย A เปิดบริษัททัวร์ครั้งแรกในวันที่ 4 เมษายน 2567 และมีพนักงานในบริษัท 1 คน นาย A จึงต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างกับประกันสังคม พร้อมกับขึ้นทะเบียนพนักงานเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ต่อมานาย A รับพนักงานใหม่เพิ่มอีก 3 คน ซึ่งเริ่มงานพร้อมกันคือ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดังนั้น นาย A จึงต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้กับพนักงานใหม่ทั้ง 3 คนอีกครั้ง และต้องดำเนินการภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2567

วิธีกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนประกันสังคม

การขึ้นทะเบียนประกันสังคม แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ นั่นคือ การขึ้นทะเบียนนายจ้าง และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม (สปส. 1-01)

ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการเตรียมเอกสารหลักฐาน และกรอกข้อมูลในแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1. เตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม

เตรียมข้อมูลนายจ้าง
เตรียมข้อมูลนายจ้าง

กรณีนิติบุคคล

 1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ช.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 4. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 5. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

กรณีเจ้าของคนเดียว

 1. สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชนกรณีที่เป็นคนไทย ส่วนกรณีที่นายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ออกตามกฎหมายอื่น ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ชัดเจน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20)
 5. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 6. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

2. กรอกข้อมูลของสถานประกอบการ และชื่อเจ้าของกิจการ

ข้อมูลของสถานประกอบการ
ข้อมูลของสถานประกอบการ

โดยจะต้องกรอกตรงส่วนหมายเลข 1 และส่วนที่เป็นหมายเลข 2 ให้ครบถ้วน

3. กรอกข้อมูลของลูกจ้างในสังกัด และวันที่เริ่มจ้างงาน

ข้อมูลของลูกจ้างในสังกัด
ข้อมูลของลูกจ้างในสังกัด

โดยจะต้องใส่จำนวนของลูกจ้างในสังกัดทั้งหมด วันที่จ้างงานให้ครบถ้วน หากสถานประกอบการนั้นมีสาขาอื่นด้วย ให้ใส่ข้อมูลที่อยู่ และช่องทางติดต่อด้วย

4. กรอกข้อมูลประเภทกิจการ ค่าจ้างต่อเดือน และเซ็นประทับตรา

ข้อมูลประเภทกิจการ ค่าจ้างต่อเดือน และเซ็นประทับตรา
ข้อมูลประเภทกิจการ ค่าจ้างต่อเดือน และเซ็นประทับตรา

ในขั้นตอนนี้ หากต้องการขึ้นทะเบียนนายจ้างเป็นกรณีนิติบุคคล ให้ประทับตรานิติบุคคลลงไปด้วย (ถ้ามี)

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03 และ สปส. 1-03/1)

หลังจากที่ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว อันดับต่อไป จะต้องดำเนินการเตรียมเอกสาร และกรอกข้อมูลในแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างในสังกัดด้วย เพื่อให้มีสิทธิรับผลประโยชน์กรณีต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. เตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

กรณีลูกจ้างไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อน

 1. กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่สามารถแสดงตนได้
 3. กรณีที่ลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติ ให้เตรียมใบอนุญาตทำงาน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทำงาน และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

กรณีลูกจ้างเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว

ให้นายจ้างแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน

2. กรอกรายละเอียดของกิจการ เซ็นและประทับตรา

สปส.1-02
สปส.1-02

3. กรอกรายละเอียดของลูกจ้าง  นายจ้างเซ็นและประทับตรา

สปส.1-03
สปส.1-03

4. กรอกรายชื่อโรงพยาบาล และลูกจ้างเซ็นชื่อ

สปส.1-03
สปส.1-03

ในขั้นตอนนี้ ให้ลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคมกรอกชื่อสถานพยาบาลที่เลือกไว้ 3 ลำดับ พร้อมกับเซ็นชื่อกำกับให้เรียบร้อย

ยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ที่ไหนบ้าง

หลังจากที่เตรียมเอกสารทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้างเรียบร้อยแล้วนั้น หากสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ ส่วนนายจ้างที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่

หรือถ้านายจ้างคนไหนที่ไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการ ณ สำนักงานประกันสังคมโดยตรง สามารถยื่นเอกสารต่าง ๆ เพื่อขึ้นทะเบียนนายจ้างออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (www.sso.go.th) ที่เมนู e-service

ยกตัวอย่างสถานการณ์

บริษัททัวร์ของนาย A ไม่ได้ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ตั้งอยู่ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ดังนั้น นาย A จึงต้องยื่นเอกสารทั้งหมดเพื่อขึ้นทะเบียนนายจ้าง และส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา

ขั้นตอนการสมัคร SSO ออนไลน์

หลังจากที่ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง และลูกจ้างในฐานะผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำให้สมัครสมาชิกประกันสังคมออนไลน์ เพื่อให้สามารถเช็กสิทธิประกันสังคมของลูกจ้าง เปลี่ยนแปลงข้อมูล ส่งเงินสมทบจากการหักเงินในส่วนของลูกจ้าง และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยมีขั้นตอนในการสมัคร ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th จากนั้นกดที่เข้าสู่ระบบตรงมุมบนขวา
 2. กดที่สมัครสมาชิก ตรงแถบสีน้ำเงินด้านล่าง
 3. อ่านรายละเอียดและข้อตกลง ก่อนจะกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 4. กดสมัครตรงแถบเหลืองด้านล่าง จากนั้นระบบจะส่งเลข OTP ผ่าน SMS เพื่อทำการยืนยันตัวตนในเว็บไซต์
 5. การสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นสมบูรณ์ นายจ้างหรือลูกจ้างสามารถใช้เลขบัตรประชาชน Log in เข้าสู่ระบบได้เลย

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไปนี้ ต้องแจ้งประกันสังคม

1. แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

กรณีที่ลูกจ้างลาออกจากงาน หรือเลิกจ้าง ให้นายจ้างยื่นหนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) เพื่อแจ้งการออกจากงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

2. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตนมาตรา 33

หากลูกจ้างประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้นายจ้างแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยใช้หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส. 6-10) พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เปลี่ยนสถานภาพครอบครัว หรือแจ้งเพิ่มจำนวนบุตร

 • เอกสารทะเบียนสมรส
 • เอกสารการจดทะเบียนหย่า

ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องแจ้งนายจ้างได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ e-Service ในเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อลดเวลาและขั้นตอนให้น้อยลง

บทสรุป

เห็นมั้ยคะว่า การขึ้นทะเบียนประกันสังคมมีขั้นตอนที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก เริ่มต้นจากนายจ้าง จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสปส. 1-01 และยื่นพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย จากนั้นยื่นข้อมูลลูกจ้างในแบบฟอร์มสปส. 1-03 พร้อมกับเอกสารของลูกจ้าง

ขั้นตอนแรกของการขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างนั้นอาจต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมเอง แล้วถ้าเราขออนุมัติทำรายการออนไลน์ขั้นตอนถัดไปก็ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการเดินทางแล้วค่ะ

อยากขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้างประกันสังคม หรือยื่นประกันสังคมออนไลน์ ไม่รู้จะเริ่มยังไง ติดต่อ

Line: @zerotoprofit

ติดตาม Zero to Profit ได้ที่

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

บล็อกความรู้ด้านบัญชีสำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่อยากให้ “บัญชีเป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัว และมีประโยชน์สำหรับคนทำธุรกิจ"