ยื่นเงินประกันสังคมเกินไป ขอคืนเงินประกันสังคมได้ไหม ทำยังไงดี

ยื่นเงินประกันสังคมเกินไป ขอคืนเงินประกันสังคมได้ไหม ทำยังไงดี?

ยื่นประกันสังคมเกินไป ขอคืนเงินประกันสังคม ได้หรือไม่? คำว่าขอคืนในที่นี้ เป็นคนละส่วนกับการขอเงินคืนกรณีอายุครบ 55 ปี ที่เรียกว่าเงินชราภาพ แต่เป็นกรณีที่นายจ้างจ่ายประกันสังคมรายเดือนแล้ว ปรากฏว่าจ่ายเกินไป ซึ่งก็เกิดขึ้นได้น้อย แต่ก็มีหลายคนพลาด แล้วเกิดข้อสงสัยค่ะว่า ถ้าเรายื่นเกินไปจริงๆ (ไม่ติงนัง) นายจ้างเองจะสามารถขอคืนเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้ไหมเอ่ย

คำตอบก็คือ เราสามารถขอคืนเงินจากประกันสังคมได้นะ ตามกฎหมายนี้

มาตรา 47 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 บัญญัติว่า…

“ในกรณีที่นายจ้างนำเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนหรือเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่งให้แก่สำนักงานเกินจำนวนที่ต้องชำระ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกิน คืนได้ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด ถ้านายจ้างหรือผู้ประกันตนมิได้เรียกเอาเงินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบ หรือไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับเงิน ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน”

สาเหตุที่ยื่นประกันสังคมเกิน

เอาล่ะ อย่างที่บอกว่า การยื่นประกันสังคมเกินเกิดขึ้นยาก แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ จากสาเหตุเหล่านี้

สาเหตุที่ยื่นประกันสังคมเกิน
สาเหตุที่ยื่นประกันสังคมเกิน

1. มาตรการช่วยเหลือจากรัฐ

กรณีวิกฤติ โควิด-19 เมื่อ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ โดยการลดการจัดเก็บเงินประกันสังคมลงครึ่งหนึ่ง คือ ร้อยละ 5 เหลือ ร้อยละ 2.5 นั่นเอง

มาตรการของรัฐ ก่อให้เกิดการจ่ายเงินประกันสังคมเกินได้อย่างไร นั่นเพราะ นายจ้างบางแห่งอาจไม่ทันตามข่าว จึงยังส่งอัตราเดิม หรือกังวล ไม่แน่ใจ กลัวจะมีผลกระทบตามมา จึงยังคงยื่นอัตราเดิม ฉะนั้นจึงเกิดการจ่ายเกินได้

2. ลูกจ้างทำงานหลายที่

ลูกจ้างขยันมาก มีความสามารถ หลายบริษัทต้องการตัว จึงมีโอกาสได้ทำงานหลายที่ (น่าอิจฉาสุดๆ)

และแน่นอน เมื่อเกิดการจ้างงาน นายจ้างต้องหักเงินเพื่อยื่นประกันสังคม เพราะเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย มิฉะนั้นจะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นแล้ว ลูกจ้างที่ทำงานหลายที่ เช่น ทำงาน 2 แห่ง ก็จะถูกหักเงินสมทบประกันสังคม 2 ครั้ง สมมติได้เงินเดือนที่ละ 15,000 บาท ก็ถูกหักไปถึง 1,500 บาท (750 + 750) ซึ่งเกินมา 750 บาท

หมายเหตุ: กรณีนี้ลูกจ้างเท่านั้นที่ขอคืนได้ ฝ่ายนายจ้าง ไม่สามารถขอคืนได้ ด้วยเหตุผล การยื่นประกันสังคมกำหนดราคาสูงสุดอยู่ที่ 750 บาทต่อเดือนอยู่แล้ว คือหากเงินเดือน 20,000 บาท ก็ยื่นประกันสังคม 750 บาท ฉะนั้นนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่ละแห่ง จึงต้องหักเงิน และจ่ายสมทบตามอัตราปกติตามกฎหมายกำหนดถูกต้องแล้ว มีเพียงส่วนของลูกจ้าง ถือว่าจ่ายเกิน เพราะนับรวมรายได้ทั้งหมด แบบนี้คนที่ขอเงินคืนได้ ก็คือ ลูกจ้างนั่นเอง

ตรวจสอบได้อย่างไรว่ายื่นประกันสังคมเกิน

หากเป็นนายจ้างเราก็จะทราบและรู้ตัวเองก่อนอยู่แล้วว่ายื่นเกิน เนื่องจากการทำบัญชีรายเดือน หรือการตรวจสอบบัญชีประจำปี

หากเป็นลูกจ้าง โดยปกติสำนักงานประกันสังคมจะส่งหนังสือแจ้งหากผู้ประกันตนชำระเกิน

แต่หากสงสัยว่าได้ยื่นประกันสังคมเกิน สามารถตรวจสอบได้ โดยการสอบถามจากช่องทางนี้

 • สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง
 • โทรศัพท์สอบถาม สำนักเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม โทร. 02 956 2264 – 7
 • สายด่วนประกันสังคม 1506  ให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • LINE Official สำนักงานประกันสังคม @ssothai

ขั้นตอนขอเงินประกันสังคมคืน

นายจ้างขอคืนเงินทำยังไง?

ตาม ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญว่า 

“ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมเกินจำนวนที่ต้องชำระ ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งใดแห่งหนึ่งที่สะดวกในการติดต่อ”

เตรียมเอกสาร ดังนี้

 • แบบคำร้อง สปส. 1-23/1
 • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 • รายละเอียดลูกจ้าง และจำนวนเงินที่ขอคืน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับคืนเงิน เช่น สลิปเงินเดือน จดหมายลาออก

ลูกจ้างขอคืนเงินทำยังไง?

เตรียมเอกสาร ดังนี้

 • แบบคำร้อง สปส. 1-23/2 (สำหรับผู้ประกันตนที่ที่งานหลายแห่ง)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าที่มีเลขบัญชี และชื่อ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) รับรองสำเนาถูกต้อง
 • หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สลิปเงินเดือน เป็นต้น
สรุป ขอคืนเงินประกันสังคมได้จริงไหม ทำยังไงบ้าง
สรุป ขอคืนเงินประกันสังคมได้จริงไหม ทำยังไงบ้าง

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารจากประกันสังคม

แบบคำร้อง สปส. 1-23/1

แบบขอเงินคืน นายจ้าง
แบบขอเงินคืน นายจ้าง

แบบคำร้อง สปส. 1-23/2 (สำหรับผู้ประกันตนที่ที่งานหลายแห่ง)

แบบขอเงินคืน ลูกจ้าง
แบบขอเงินคืน ลูกจ้าง

ระยะเวลาขอคืนเงิน

กำหนดขอคืนเงิน ระบุไว้ว่า ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งเกิน ฉะนั้นเมื่อทราบแล้ว อย่าชะล่าใจ เพราะเงินที่ส่งเกินบางรายไม่ใช่น้อย ๆ

สรุป ขอคืนเงินประกันสังคมได้จริงไหม

เงินที่นำส่งเกินสามารถยื่นเรื่องขอคืนเงินจากประกันสังคมได้นะ

บางท่านอาจกังวลเรื่องแบบฟอร์มเอกสาร และกลัวว่าจะมารู้ว่าส่งเงินเกินก็เมื่อตอนจะครบอายุ 1 ปี ส่วนนี้ไม่ต้องกังวลไป เพราะทางประกันสังคม จะส่งหนังสือแจ้งเตือน ปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมิถุนายน และช่วงเดือนธันวาคม เป็นประจำอยู่แล้ว ในหนังสือแจ้งเตือน มีแบบคำร้องที่จำเป็น และขั้นตอนการยื่นอย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละปี สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนให้ผู้ประกันตน ยื่นเรื่องขอคืนเงินจากประกันสังคมร่วม 100,000 คน เลยทีเดียว

ทั้งนี้การที่เรารู้ตัวก่อนว่าส่งเงินเกินหรือไม่ ด้วยการติดต่อสอบถามตามช่องทางต่าง ๆ หรือสำรวจตัวเอง ก็เพื่อจะได้ไม่ลืม และพร้อมเมื่อได้รับเอกสารแจ้งเตือนนั่นเองจ้า

อยากขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้างประกันสังคม หรือยื่นประกันสังคมออนไลน์ ไม่รู้จะเริ่มยังไง ติดต่อ

Line: @zerotoprofit

ติดตาม Zero to Profit ได้ที่

Blockdit: https://www.blockdit.com/zerotoprofit

ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านบัญชีธุรกิจ ที่เชื่ออย่างสุดหัวใจว่า การทำบัญชีช่วยให้ธุรกิจมีกำไร ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง