4 เรื่องต้องวิเคราะห์จากการอ่านงบดุล

4 เรื่องต้องวิเคราะห์จากการอ่านงบดุล

งบดุล เป็นงบที่อยู่คู่กับธุรกิจมานานแสนนาน นอกจากการอ่านงบกำไรขาดทุนแล้ว การอ่านงบดุลก็เป็นเรื่องที่จำเป็นไม่แพ้กัน

เพราะงบนี้จะ บอกเราได้ว่า ตอนนี้ธุรกิจมีสถานะเป็นอย่างไรบ้าง แล้วถ้ายิ่งวิเคราะห์งบนี้ได้ ก็ยิ่งช่วยให้บริหารธุรกิจได้ดีขึ้น

งบดุล คืออะไร?

งบดุล ภาษาอังกฤษเรียกว่า Balance Sheet Statement ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “งบแสดงฐานะการเงิน”

“งบแสดงฐานะการเงิน” คือ งบที่บอกสถานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเท่าใดบ้าง โดยปกติแล้วยิ่งธุรกิจมีสินทรัพย์เยอะๆ หนี้สินน้อยๆ ก็ยิ่งบ่งบอกว่า ธุรกิจมีสถานะดี มีความมั่นคง

ก่อนอ่านงบต้องรู้อะไรบ้าง?

ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำศัพท์ 3 คำนี้ “สินทรัพย์” “หนี้สิน” และ “ส่วนของเจ้าของ” ผ่านหูมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

งบการเงินนี้เกิดจากสมการที่ว่า

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

ความหมายสั้นๆ ของแต่ละคำศัพท์

  • สินทรัพย์ = ของของธุรกิจ มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต
  • หนี้สิน = ภาระผูกพันของธุรกิจ ต้องจ่ายคืนในอนาคต
  • ส่วนของเจ้าของ = ส่วนที่เหลือจากสินทรัพย์ ลบด้วยหนี้สิน

ถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ ลองหัดอ่านงบดุลได้ที่นี่ทีละขั้นตอนเลย

สินทรัพย์และหนี้สินเอง จะถูกแบ่งประเภทย่อยๆ ออกเป็นหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน เปรียบเทียบตามตารางนี้

  • สินทรัพย์ที่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี ส่วนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้าจะถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  • หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่จะต้องจ่ายชำระหนี้ภายใน 1 ปี ถ้าจ่ายหลังจากนั้นจะเรียกว่า หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์หนี้สิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ตารางเปรียบเทียบสินทรัพย์และหนี้สิน

แต่ๆ การอ่านแบบพื้นฐาน Simple Simple อาจช่วยอะไรเราไม่ได้มาก ถ้าไม่เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อ

4 เรื่องต้องวิเคราะห์งบฉบับเจ้าของธุรกิจ มีอะไรบ้าง?

อย่างน้อย ถ้าหยิบงบนี้ขึ้นมาอ่านแล้ว Zero to Profit อยากแนะนำเพื่อนๆ วิเคราะห์ 4 เรื่องนี้เพิ่มเติม เพื่อเช็กสถานะสุขภาพธุรกิจไปพร้อมๆ กัน

วิเคราะห์งบดุล บริษัท
วิเคราะห์งบดุล บริษัท

1. สภาพคล่องดีไหม

เราเช็คสภาพคล่องธุรกิจง่ายๆ จากการเปรียบเทียบ สินทรัพย์หมุนเวียน ว่ามีมากกว่า หนี้สินหมุนเวียนหรือไม่

ถ้ามีมากกว่า แปลว่า ธุรกิจยังมีสภาพคล่องดี มีสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินเอาไปชำระหนี้ระยะสั้นในเวลาอันใกล้แบบเพียงพอ

ส่วนถ้าตอนนี้ใครยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนต่ำๆ ไม่พอชำระหนี้สินหมุนเวียน อาจจะต้องมองหาแหล่งเงินทุนสำรองไว้รอแล้วนะ

จากภาพนี้เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์สภาพคล่องฉบับมือใหม่ง่ายสุดๆ แต่สำหรับใครที่สนใจวิเคราะห์สภาพคล่องธุรกิจเชิงลึก แนะนำศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ : สภาพคล่องทางการเงินคืออะไร วิเคราะห์แบบไหนดี

2. จ่ายหนี้ไหวหรือเปล่า

สภาพคล่องต่างกับความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ ตรงที่ว่า สภาพคล่องเรามองแค่ภาพระยะสั้น

แต่ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้นั้น เรามองแบบยาวๆ ไปถึงอนาคตเลย ทำให้เวลาเปรียบเทียบข้อมูลเราจะดูเปรียบเทียบระหว่าง สินทรัพย์ทั้งหมด ว่ามีมากกว่า หนี้สินทั้งหมด หรือไม่

ถ้าธุรกิจมีสินทรัพย์เยอะกว่าหนี้สิน แปลว่า ถ้าต้องจ่ายชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เราก็น่าจะมีปัญญาเคลียร์หนี้ทั้งหมดได้ ไม่ต้องพึ่งพาบุคคลภายนอก

บ่อยครั้งที่เราได้ยินว่าธุรกิจเจ๊ง สาเหตุหลักๆ นั้นมาจาก คำว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” หรือถ้าแปลง่ายๆ ก็คือ หนี้สิน มากกว่า สินทรัพย์ในภาพรวม จนไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ และเจ้าของเองก็ขาดทุนเข้าเนื้อเช่นกันค่ะ

3. มีกำไรกี่เท่าจากการลงทุน

วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยเช็คว่าเจ้าของธุรกิจลงทุนในบริษัทแล้วได้กำไรหรือไม่ และกำไรเป็นทั้งหมดกี่เท่าของเงินลงทุน เราเปรียบเทียบตัวเลขง่ายๆ ได้ด้วยวิธีนี้

  • เอากำไรสุทธิ มาจากงบกำไรขาดทุน
  • เทียบกับส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน

ตัวอย่างเช่น ถ้าปีนี้กำไร 1 ล้าน และส่วนของเจ้าของมีอยู่ 5 แสนบาท

แปลว่า สัดส่วนกำไรต่อส่วนของเจ้าของ = 1 ล้าน/5 แสน = 2 เท่า

เพียงเท่านี้ก็พอจะรู้ความสามารถในการทำกำไรแบบคร่าวๆ แล้ว ถ้ายิ่งมีกำไรมากเทียบกับสัดส่วนของเจ้าของ (มากกว่า 1 เท่า) แสดงว่าการลงทุนไปนั้นไม่สูญเปล่าเลยล่ะ

4. ใช้สินทรัพย์ได้คุ้มค่าไหม?

ข้อสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบว่าสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนไปมันคุ้มค่าหรือไม่ ด้วยวิธีการง่ายๆ ตามนี้

  • หารายได้ประจำปี จากงบกำไรขาดทุน
  • เทียบกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่เป็นบรรทัดหนึ่งในสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน ของงบแสดงฐานะการเงิน

ถ้าเอารายได้ตั้งหารด้วยจำนวนสินทรัพย์ถาวร แล้วพบว่าสัดส่วนได้เยอะก็ยิ่งดี เพราะนั่นบ่งบอกว่า สินทรัพย์ที่เราลงทุนมา มันได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีรายได้กลับมาเยอะนั่นเอง

ทั้ง 4 ข้อเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจแบบง่ายๆ จากการอ่านงบ

ถ้าอยากบริหารธุรกิจเก่งๆ นอกจากจะอ่านงบทุกเดือนแล้ว อย่าลืมวิเคราะห์งบไปพร้อมๆ กันด้วยนะ

ปรึกษาปัญหาบัญชีธุรกิจ หาโปรแกรมบัญชีที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ ติดต่อ

Line: @zerotoprofit

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บบล็อก Zero to Profit ที่อยากให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ